Etapa în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

În conformitate cu  art. 51-52 din Metodologia –cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 aprobată prin O.M.E.N. nr. 5485/2017, cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă:

I. Graficul etapei de repartizare pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice angajate cu contract de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;   Termen: 30 martie 2018

Depunerea şi înregistrarea dosarelor la inspectoratele şcolare; Perioada: 3-4 aprilie 2018 (orar: 8.30-15.30); 5 aprilie 2018 (orar: 8.00-12.00); 11-12 aprilie 2018 (orar: 10.00-16.00)

Verificarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;                         Perioada: 4-13 aprilie  2018

Repartizarea cadrelor didactice conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţă organizată de inspectoratul şcolar;            Termen: 16 aprilie 2018, ora 11,00

Depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la sediile inspectoratelor şcolare;       Perioada: 16-17 aprilie 2018

Soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;         18 aprilie 2018

II. Condițiile cumulative de ocupare a posturilor/catedrelor de către cadrele didactice calificate:

– au obținut nota/media de cel puțin 7 (șapte), în specialitatea postului, la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar în ultimii 6 ani, neurmată de o notă sub 5 (cinci);

– sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată;

– a dobândit definitivarea în învățământ sau va dobândi definitivarea în învățământ până la data de 1 septembrie 2018;

– solicită un post didactic/catedră, care nu a fost ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilității personalului didactic, care este constituit(ă) sau i se poate constitui în una sau mai multe unități de învățământ cu personalitate juridică, în care cadrul didactic este încadrat în anul școlar curent, este complet(ă) sau are în componență cel mult 4 (patru) ore opționale, este vacant(ă) și i se certifică viabilitatea (cel puțin 4 ani);

– respectă condițiile de ocupare a postului didactic/catedrei pe perioadă nedeterminată;

– are avizele și atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei.

  1. Adresa ISJ art 253 sesiunea 2018
  2. Cerere art 253
  3. Adresa ședință în baza art 253
  4. Lista posturilor ocupate conform art 253