Pretransfer

În conformitate cu  O.M.E.N. nr. 5485/2017 cu privire la Metodologia –cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

 1. Graficul pretransferului consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular:

30 martie 2018 – Afişarea la ISJ a listei cuprinzând toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete şi incomplete;

– Afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare;

  Depunerea dosarelor, de către cadrele didactice care solicită pretransfer prin schimb de posturi/catedre în baza consimţământului scris, respectiv pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ la inspectoratele şcolare; Perioada: 3-4 aprilie 2018 (orar: 8.30-15.30); 5 aprilie 2018 (orar: 8.00-12.00); 11-12 aprilie 2018 (orar: 10.00-16.00).

 3-12 aprilie 2018 Verificarea şi avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a ISJ şi consilierul juridic;

13 aprilie 2018 – Afişarea la ISJ şi pe pagina web a ISJ a listelor cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, cu precizarea unităţilor de învăţământ la care sunt titulare cadrele didactice care au depus cereri de pretransfer;                                          

16-17 aprilie 2018 – Înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate la ISJ;

18 aprilie 2018 – Soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al ISJ, afişarea punctajelor finale la sediul ISJ şi pe pagina web a ISJ;

13-26 aprilie 2018 – Desfăşurarea inspecțiilor special la clasă/probelor practice/orale de profil, afişarea rezultatelor la sediul ISJ şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;

16-26 aprilie 2018 – Depunerea dosarelor cadrelor didactice pentru solicitarea acordului scris pentru pretransfer, la unităţile de învăţământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante, precum şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadrele didactice care au depus cereri de pretransfer pentru obţinerea acordului de principiu pentru pretransfer;

27 aprilie 2018 Analiza, în consiliile de administraţie al unităţilor de învăţământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice titulare şi comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer;

27 aprilie- 2 mai 2018 – Depunerea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unităţile de învăţământ, de către personalul didactic titular care solicită pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, la comisia de mobilitate a ISJ;

3 mai 2018 – Soluţionarea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unităţile de învăţământ la ISJ;

27 iulie 2018 – Soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ în şedinţa de repartizare;

27 și 30 iulie 2018 – Înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar cu privire la modul de soluţionare a cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ;

31 iulie 2018 Soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;  

1 august 2018 – Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

 1. Circulară pretransfer 2018
 2. Adeverința statut post 2018
 3. Cerere de pretransfer 2018 ISJ
 4. Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris 2018
 5. Cerere pentru obţinerea acordului pentru pretransfer 2018
 6. Model de raport al Comisiei de mobilitate pentru pretransfer 2018
 7. Model acord către cadrul didactic pentru pretransfer 2018
 8. Model de adresă ISJ pentru pretransfer 2018
 9. Lista catedrelor/posturilor vacante/rezervate din data de 30 martie 2018
 10. Lista unităților de învățământ care au condiții specifice pentru etapa de pretransfer, sesiunea 2018
 11. Condițiile specifice ale unităților de învățământ pentru etapa de pretransfer
 12. Lista cadrelor didactice care au solicitat aviz de pretransfer în alt județ